Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Τριπολιτσάς

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Τριπολιτσάς αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του αντιπροσώπου της επαρχίας Τριπολιτσάς, Νικολάου Σπηλιάδη, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Στις 25 Ιουλίου 1827 δεκατρείς πρόκριτοι της επαρχίας αιτήθηκαν από τη Βουλή να εγκρίνει το δικαίωμα της περιοχής να εκλέγει και δεύτερο βουλευτή, με το επιχείρημα ότι ο πληθυσμός της ξεπερνούσε τις 25.000 και ότι η πόλη της Τριπολιτσάς συνιστούσε την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Το ίδιο αίτημα είχε προηγουμένως τεθεί υπόψιν και της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (Τροιζήνας), η οποία είχε παραπέμψει τη λήψη απόφασης στη Βουλή. Αναφορικά με το πληθυσμιακό μέγεθος της επαρχίας επισύναψαν και τη μαρτυρία του επισκόπου Τριπόλεως Δανιήλ, ο οποίος υπολόγιζε τον αριθμό των κατοίκων σε σχεδόν πέντε χιλιάδες οικογένειες. Η αναφορά τους αναγνώστηκε ενώπιον του σώματος στις 31 Αυγούστου 1827, μολονότι δεν γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά της συνεδρίασης. Ωστόσο, η Βουλή δεν έκανε κατόπιν κάποια ενέργεια αναφορικά με το αίτημα.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 37, αρ. 03851.

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 38, αρ. 03941.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 549.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329.

Βουλευτής

Σπηλιάδης Νικόλαος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Τριπολιτσάς», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)