Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Σύρας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Κατόπιν απόφασης της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης Τροιζήνας στις 28 Απριλίου 1827, η ενιαία εκλογική περιφέρεια Μυκόνου και Σύρας διασπάστηκε σε δύο. Με βάση τον εκλογικό νόμο, στη Σύρα αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η κοινότητα ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους.

Στις 22 Αυγούστου 1827 η δημογεροντία Ερμουπόλεως Σύρας ενημέρωσε τη Βουλή ότι τα μέλη της κοινότητας είχαν εκλέξει ομόφωνα σε συνέλευσή τους ως βουλευτή τον Γεώργιο Πετρίτση και ζήτησε από το σώμα να τον κάνει δεκτό ως νόμιμο μέλος του. Η αναφορά αναγνώστηκε ενώπιον του σώματος στις 30 Αυγούστου 1827, μολονότι δεν γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά της συνεδρίασης. Από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα του αντιπροσώπου της κοινότητας Ερμουπόλεως Σύρας, Γεωργίου Πετρίτση, από την 1η Σεπτεμβρίου 1827.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 1827 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας αναφορά της κοινότητας της (Άνω) Σύρας, αποτελούμενης από τους γηγενείς κατοίκους του νησιού, καθολικούς στο θρήσκευμα, με την οποία αιτήθηκε από το σώμα την αναγνώριση του δικαιώματός της να εκλέγει ένα βουλευτή, εφόσον τα μέλη της κατέβαλλαν φόρους στην ελληνική επαναστατική διοίκηση. Η Βουλή, η οποία αντιμετώπιζε τις κοινότητες Ερμουπόλεως και (Άνω) Σύρας ως τμήματα μιας ενιαίας διοικητικής και εκλογικής περιφέρειας, παρέπεμψε το αίτημα στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, με την εντολή να διερευνήσει κατά πόσον ο συνολικός πληθυσμός τους υπερέβαινε το όριο των 25.000 κατοίκων που έθετε ο εκλογικός νόμος για την εκλογή και δεύτερου βουλευτή από την ίδια εκλογική περιφέρεια. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός τους αθροιστικά ξεπερνούσε τις 25.000, θα γινόταν δεκτός και δεύτερος βουλευτής, ο οποίος θα αντιπροσώπευε την (Άνω) Σύρα. Στις 18 Νοεμβρίου 1827 η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία ενημέρωσε τους δημογέροντες και τους κατοίκους του νησιού σχετικά με την απάντηση της Βουλής στο αίτημά τους. Το ζήτημα της βουλευτικής αντιπροσώπευσης της (Άνω) Σύρας δεν απασχόλησε εκ νέου το σώμα μέχρι τη λήξη των εργασιών του.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 115, αρ. 34 και 94.

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 38, αρ. 04001.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 511-512.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 216, 332.

Βουλευτής

Πετρίτσης Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Σύρας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)