Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Σπετσών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στις Σπέτσες αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα οι Σπέτσες ανήκαν στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή των αντιπροσώπων τους. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα στις 20 Αυγούστου η γραμματεία να επανέλθει στο ζήτημα, καλώντας εκ νέου τους προκρίτους των Σπετσών να επισπεύσουν την εκλογή των βουλευτών του νησιού και σημειώνοντας ότι η Βουλή είχε αποστείλει στην Ύδρα και τις Σπέτσες τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους βουλευτές Α. Χαραλάμπη, Γ. Λέλη και Λ. Καμπάνη, προκειμένου να μεταφέρει τους πολιτικούς λόγους που επέβαλαν στα δύο νησιά να στείλουν άμεσα τους αντιπροσώπους τους. Στην απάντησή τους την επόμενη ημέρα (21 Αυγούστου 1827) οι πρόκριτοι των Σπετσών δικαιολογήθηκαν ότι «αιτίαι διάφοροι συμπίπτουσαι» τους είχαν εμποδίσει έως εκείνη τη στιγμή να διενεργήσουν την εκλογή και ενημέρωσαν τη γραμματεία σχετικά με την απόφασή τους, μετά την τελευταία διαταγή και όσα τους μετέφερε η τριμελής επιτροπή της Βουλής, να επισπεύσουν την εκλογή για την επόμενη.

Μολονότι οι πρόκριτοι του νησιού είχαν προαναγγείλει ως άμεση την αναχώρηση των βουλευτών τους για την έδρα της κεντρικής διοίκησης, η εκλογή των δύο βουλευτών τελικά πραγματοποιήθηκε μόλις στις 17 Νοεμβρίου 1827. Ως βουλευτές αναδείχθηκαν από συνέλευση των προκρίτων του νησιού οι Γκίκας Καρακατσάνης και Ιωάννης Ν. Λαζάρου. Από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα του Γκ. Καρακατσάνη από τη συνεδρίαση της 22ης Νοεμβρίου 1827. Ο Ιω. Ν. Λαζάρου ανέλαβε τα καθήκοντά του με καθυστέρηση λόγω ασθένειας· από τον ίδιο κατάλογο μισθοδοσίας γνωρίζουμε ότι υπήρξε ένας από τους τελευταίους βουλευτές που έγιναν δεκτοί στο σώμα, καθώς συμμετείχε στις εργασίες του από τις 17 Δεκεμβρίου 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 101, αρ. 54 και 64.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Ανάργυρος Ανδρέου Χατζή-Αναργύρου, Τα Σπετσιώτικα. Συλλογή ιστορικών εγγράφων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821, τ. Γ΄, Εν Πειραιεί, Εκ των τυπογραφείων της εφημ. «Σφαίρας», 1926, σ. 567.

Βουλευτές

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Σπετσών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)