Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Σάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Σάμου αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογή τους δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του ενός εκ των δύο αντιπροσώπων της επαρχίας Σάμου, Γεωργίου Δημητριάδη (ή Δημητρίου), από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Η εκλογή του δεύτερου βουλευτή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα το νησί ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Από τον ίδιο κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα του δεύτερου αντιπροσώπου της επαρχίας Σάμου, Χριστόδουλου Ματακίδη, από τη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1827. Ωστόσο, στις 29 Σεπτεμβρίου η Βουλή παραδόξως ζήτησε από την Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία να διατάξει την κοινότητα Σάμου να εκλέξει και να αποστείλει και τον δεύτερο βουλευτή που της αναλογούσε, παραγγελία την οποία η γραμματεία εκτέλεσε την ίδια ημέρα, με διαταγή της προς τους δημογέροντες και τους υπόλοιπους κατοίκους της Σάμου. Ενδεχομένως αυτό σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο βουλευτές της επαρχίας για ένα διάστημα απείχε, για άγνωστο λόγο, από τις εργασίες του σώματος.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 107, αρ. 105, 112.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330, 332.

Βουλευτές

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Σάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)