Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ψαρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στα Ψαρά αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα τα Ψαρά ανήκαν στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή των αντιπροσώπων τους.

Για την εκλογική διαδικασία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα των αντιπροσώπων των Ψαρών, Δημητρίου Καβύλια και Ιωάννη Μαμούνη, από τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 332.

Βουλευτές

Καβύλιας Δημήτριος
Μαμούνης Ιωάννης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Ψαρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)