Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Πόρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πόρου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 γνωρίζουμε ότι ο αντιπρόσωπος της επαρχίας Πόρου, Κωνσταντίνος Λογοθέτης Δουζίνας, υπήρξε ένας από τους τελευταίους βουλευτές που έγιναν δεκτοί στο σώμα, καθώς συμμετείχε στις εργασίες του από τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 1827.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Πόρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)