Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Πατρατζικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πατρατζικίου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Γεώργιος Αινιάν συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας με καθυστέρηση στις 24 Ιουλίου 1827 ως βουλευτής Πατρατζικίου, οπότε και παρουσιάστηκε και έγινε δεκτός, όπως προκύπτει και από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 45-46, 332

Βουλευτής

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Πατρατζικίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)