Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Πάρου και Αντιπάρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πάρου και Αντιπάρου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Επειδή η εκλογή του καθυστερούσε, η περιοχή ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Για άγνωστους όμως λόγους φαίνεται πως δεν εξελέγη τελικά βουλευτής, με αποτέλεσμα η επαρχία Πάρου και Αντιπάρου να μην αντιπροσωπευθεί στη Βουλή του 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Πάρου και Αντιπάρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)