Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Μιστρά

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μιστρά αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογή του ενός από τους δύο αντιπροσώπους της επαρχίας, του Αναγνώστη Κοπανίτσα δεν διατυπώθηκε αμφισβήτηση. Η εκλογή του δεύτερου βουλευτή της επαρχίας υπήρξε αμφισβητούμενη, καθόσον στο σώμα κατατέθηκαν διαφορετικά παραστατικά έγγραφα εκλογής. Δύο από αυτά, με άγνωστη ημερομηνία, είχαν εκδοθεί στο όνομα του επισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου, αλλά θεωρήθηκαν από τους αντιπάλους του παράνομα.

Σύμφωνα με μια λίγο μεταγενέστερη αναφορά της Επιτροπής Λακεδαίμονος προς την κυβέρνηση εναντίον του Θεοδώρητου (26 Αυγούστου 1827), ως νόμιμος βουλευτής μαζί με τον Α. Κοπανίτσα είχε αρχικά εκλεγεί ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος κατόπιν απεβίωσε. Μετά την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας, σε άγνωστο χρόνο, βουλευτής σε αντικατάσταση του Κ. Κωνσταντόπουλου αναδείχθηκε ο Αναστάσιος Αγαλλόπουλος.

Σε κάθε περίπτωση, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή και των δύο αντιπροσώπων της επαρχίας Μιστρά, επισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου και Αναγνώστη Κοπανίτσα, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827). Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής ο Αναστάσιος Αγαλλόπουλος κατήγγειλε στο σώμα ότι εκλεγμένος βουλευτής της επαρχίας ήταν στην πραγματικότητα ο ίδιος και ότι το έγγραφο εκλογής του Θεοδώρητου ήταν πλαστό, επισυνάπτοντας και αναφορές προερχόμενες από την επαρχία που επιβεβαίωναν τους ισχυρισμούς του. Μολονότι αποφασίστηκε η εξέταση του ζητήματος λίγες ημέρες αργότερα, οι εμφύλιες ταραχές που ακολούθησαν στην πόλη του Ναυπλίου δεν επέτρεψαν στο σώμα να επιληφθεί της υπόθεσης.

Έτσι, στις 21 Ιουλίου 1827 ο Αν. Αγαλλόπουλος υπέβαλε νέα αναφορά στη Βουλή, με την οποία διαμαρτυρήθηκε για τη μη επικύρωση του παραστατικού εγγράφου της εκλογής του και αιτήθηκε την ανάγνωση όσων εγγράφων είχε ήδη καταθέσει στο σώμα, καθώς και άλλων που είχε στα χέρια του και επιφυλασσόταν να παρουσιάσει, τα οποία κατά τον ίδιο καταδείκνυαν ότι ήταν ο γνήσιος βουλευτής της επαρχίας. Η αναφορά του αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας στη συνεδρίαση της ίδιας ημέρας.

Η εκλογή της επαρχίας Μιστρά μάλιστα δίχασε την επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, καθώς η πλειοψηφία της εισηγήθηκε στην ολομέλεια την αποδοχή του Θεοδώρητου ως νόμιμου βουλευτή, ενώ τρία από τα μέλη της συνέταξαν έκθεση μειοψηφίας με την οποία εξέφρασαν τη διαφωνία τους για την επικύρωση του αποτελέσματος, καθώς έκριναν το έγγραφο που παρουσίασε ως παράνομο. Τελικά, στις 10 Αυγούστου 1827 η Βουλή, ύστερα από την ανάγνωση των δύο εκθέσεων και μίας αναφοράς κατοίκων της επαρχίας εναντίον του Θεοδώρητου που αποδείχθηκε πλαστή, επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε οριστικά δεκτό τον επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο ως νόμιμο βουλευτή της επαρχίας Μιστρά. Εναντίον της επικύρωσης του αποτελέσματος διαμαρτυρήθηκε στις 26 Αυγούστου 1827 με έγγραφό της προς την Κυβέρνηση η Επιτροπή Λακεδαίμονος, η οποία εκδήλωσε την πρόθεσή της να αποστείλει νέες αναφορές και πληρεξουσίους για να επιτύχει την ακύρωση της απόφασης. Ωστόσο, από τα πρακτικά της Βουλής προκύπτει ότι το σώμα δεν επανήλθε στο ζήτημα.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 102, αρ. 37.

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 38, αρ. 03934, 04011.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 43, 76, 330.

Βουλευτές

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Μιστρά», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)