Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Αναγνώστης Εγκολγόπουλος συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από τις 25 Αυγούστου 1827 ως βουλευτής Αγράφων, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Βουλευτής

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)