Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Λιδωρικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Λιδωρικίου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Αναστάσιος Λιδωρίκης συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Λιδωρικίου, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 331.

Βουλευτής

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Λιδωρικίου»,, Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)