Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Λεβαδείας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Λεβαδείας αναλογούσαν δύο βουλευτές.

Ο Εμμανουήλ Σπυρίδωνος συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την έναρξη των συνεδριάσεων (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Λεβαδείας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα (24 Ιουνίου) προστέθηκε και ο Λουκάς Αλεξανδρής, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής τους από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο η νομιμότητα της εκλογής του Εμμ. Σπυρίδωνος αμφισβητήθηκε από κατοίκους της επαρχίας, οι οποίοι υπέβαλαν σχετικά έγγραφα προς εξέταση στη επιτροπή ελέγχου των αντιπροσώπων ήδη πριν την έναρξη των εργασιών του σώματος στο Ναύπλιο. Η συμμετοχή του Εμμ. Σπυρίδωνος ως βουλευτή Λεβαδείας από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος υποδεικνύει ωστόσο ότι η επιτροπή απέρριψε τις ενστάσεις και επικύρωσε την νομιμότητα των εγγράφων του.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 37, έγγρ. 03849

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330-331

Βουλευτές

Σπυρίδωνος Εμμανουήλ
Αλεξανδρή Λουκάς
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Λεβαδείας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)