Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Κορίνθου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κορίνθου αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του ενός εκ των δύο αντιπροσώπων της επαρχίας Κορίνθου, Γεωργίου Νοταρά, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827). Στις 8 Αυγούστου 1827 η Βουλή έκανε δεκτό και τον δεύτερο εκλεγέντα βουλευτή, Σταύρο Νικολάου, ως νόμιμο αντιπρόσωπο της επαρχίας Κορίνθου.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 71, 329, 331.

Βουλευτές

Νικολάου Σταύρος
Νοταράς Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Κορίνθου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)