Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Κάσου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κάσου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1827 στη Νάξο, από κατοίκους της Κάσου που είχαν εγκατασταθεί εκεί μετά την κατάληψη του νησιού τους από τον αιγυπτιακό στόλο (1824), και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Νικολάου Γιούλιου στη θέση του βουλευτή. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής του έφερε τις υπογραφές 9 εκλεκτόρων και ήταν επικυρωμένο με τη σφραγίδα της κοινότητας Κάσου.

Στις 2 Ιουνίου 1827 η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε δεκτό τον Ν. Γιούλιου ως νόμιμο βουλευτή της επαρχίας Κάσου. Από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του Νικολάου Γιούλιου από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330.

Νικ. Γ. Μαυρής (επιμ.), Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, τ. 2, Αθήναι 1937, σ. 33-34.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Κάσου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)