Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η περιοχή ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα του αντιπροσώπου της επαρχίας Καρπάθου, Χατζή Ηλία Οικονόμου, από τη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Υπουργείο Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)