Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Καλαβρύτων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καλαβρύτων αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του αντιπροσώπου της επαρχίας Καλαβρύτων, Αναστασίου Χαραλάμπη, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Δεύτερος παραστάτης από την επαρχία στη Βουλή του 1827 ουδέποτε εξελέγη.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330.

Βουλευτής

Χαραλάμπης Αναστάσιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Καλαβρύτων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)