Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η περιοχή ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Ωστόσο η διαταγή δεν εκτελέστηκε για αρκετούς ακόμη μήνες, για άγνωστο λόγο.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 γνωρίζουμε ότι ο αντιπρόσωπος της επαρχίας Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου, Αντώνιος Κορτέσης, υπήρξε ένας από τους τελευταίους βουλευτές που έγιναν δεκτοί στο σώμα, καθώς συμμετείχε στις εργασίες του από τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)