Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Γαστούνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Γαστούνης αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των δύο αντιπροσώπων της επαρχίας Γαστούνης, Αναγνώστη Ματζούκα (ή Ματζουκόπουλου) και Γρηγορίου Χατζηγιάννου, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330.

Βουλευτές

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Γαστούνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)