Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ευβοίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ευβοίας αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 γνωρίζουμε ότι ο πρώτος από τους δύο αντιπροσώπους της επαρχίας Ευβοίας, ο επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος, συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από τη συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 1827, ενώ ο δεύτερος, Γεώργιος Ρούντου, από τις 13 Σεπτεμβρίου 1827.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 332.

Βουλευτές

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Ευβοίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)