Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Χίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Χίου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Πανταλέων Πλατύς συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από από τις 5 Σεπτεμβρίου 1827 ως βουλευτής Χίου, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 332.

Βουλευτής

Πλατύς Πανταλέων
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Χίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)