Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Αθηνών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο (1823), στην επαρχία Αθηνών αναλογούσε ένας βουλευτής.

Η διαδικασία στην επαρχία διεξήχθη με καθυστέρηση και ενώ είχαν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις του σώματος (20 Ιουνίου 1827). Στις 29 Σεπτεμβρίου 1827 η Βουλή ζήτησε από την Γραμματεία επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας να καλέσει την επαρχία Αθηνών να επισπεύσει την εκλογή του αντιπροσώπου της. Η διαταγή εφαρμόστηκε άμεσα, καθώς ο Ιωάννης Βλάχος συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από τις 7 Οκτωβρίου 1827 ως βουλευτής Αθηνών, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φ. 107, αρ. 113.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Βουλευτής

Βλάχος Ιωάννης
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Αθηνών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)