Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ασπροποτάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ασπροποτάμου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Γιαννάκης (Ιωάννης) Χατζηπέτρου συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την α΄ συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Ασπροποτάμου, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329.

Βουλευτής

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Ασπροποτάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)