Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ανατολικού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ανατολικού αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Αλέξιος Θεοδωρακόπουλος συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την α΄ συνεδρίαση (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Ανατολικού, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330.

Βουλευτής

Θεοδωρακόπουλος Αλέξιος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Ανατολικού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)