Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Πάντως, στις 19 Ιουλίου 1827 η Βουλή επικύρωσε το αποτέλεσμα και έκανε δεκτό τον Κωνσταντίνο Λογοθέτη, ως βουλευτή της επαρχίας Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 42, 331.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)