Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Αγράφων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αγράφων αναλογούσαν δύο βουλευτές.

Ο Αναγνώστης Διδασκάλου συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας ως βουλευτής Αγράφων από την α΄ συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827), ενώ ο Κωνσταντίνος Ζώτος από τις 25 Αυγούστου του 1827, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής τους από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329 και 331

Βουλευτές

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Αγράφων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)