Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Αγίου Πέτρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αγίου Πέτρου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Για την διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του Αναγνώστη Κοντάκη ως βουλευτή της επαρχίας Αγ. Πέτρου από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 331.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Αγίου Πέτρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)