Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Θεσσαλίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Κατά τη διάρκεια της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και στη συνέχεια στο Β΄ Βουλευτικό η περιοχή της Θεσσαλίας παρέμενε υπό τον έλεγχο των οθωμανικών στρατευμάτων.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων στην επαρχία Θεσσαλίας δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή των Μαργαρίτη Δημάδη, Θεοχάρη Κεφαλά, Γρηγόριου Κωνσταντά, Δημητρού Μπογατζέλου και Κωνσταντή Χατζηλεμονή ως πληρεξουσίων της περιοχής.

Για το Β΄ Βουλευτικό προκύπτει επίσης η συμμετοχή του Μαργαρίτη Δημάδη, σύμφωνα με προσωπική του αναφορά προς το σώμα στις 23 Ιουνίου 1823 για την αποστολή πολεμικού υλικού στην επαρχία του, την οποία υπογράφει υπό την ιδιότητα του παραστάτη Μαγνησίας.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101, 111.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 229.

Πληρεξούσιοι

Κεφαλάς Θεοχάρης
Χατζηλεμονή Κωνσταντής

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Θεσσαλίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)