Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ταλαντίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Ταλαντίου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Λάμπρου Αλέξανδρου, Νεόφυτου Ταλαντίου, Ευστάθιου Σπυρίδωνος και Βασίλειου Τριχά ως πληρεξουσίων της επαρχίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού (26 Απριλίου 1823) η εκλογή της επαρχίας Ταλαντίου κρίθηκε νόμιμη από την ολομέλεια και ο Ευστάθιος Σπυρίδωνος συμμετείχε ως παραστάτης στις εργασίες του σώματος. Ωστόσο, αποχώρησε από την Τρίπολη και εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη πολιτική μερίδα, με αποτέλεσμα στις 24 Νοεμβρίου 1823 να καθαιρεθεί με απόφαση του Βουλευτικού. Στη συνέχεια, το σώμα προκήρυξε νέα εκλογή για την επαρχία, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε και παρέμεινε χωρίς αντιπρόσωπο για το υπόλοιπο της περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 200, 362, 649, 656.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101.

Πληρεξούσιοι

Τριχάς Βασίλειος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ταλαντίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)