Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ψαρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή των παραστατών των Ψαρών, Γεωργίου Καλαφάτη και Νικολάου Λουμάκη, πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1823. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής τους, που έφερε τις υπογραφές των τριών μελών της τοπικής διοίκησης του νησιού, της Βουλής των Ψαρών, δεν περιείχε καμία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάδειξή τους.

Την ίδια ημέρα με την εκλογή των δύο παραστατών (11 Ιανουαρίου 1823) η Βουλή των Ψαρών διόρισε τους Κωνσταντή Ζαννή και Ιωάννη Μαμούνη ως αντιπροσώπους του νησιού στις διαπραγματεύσεις με την κεντρική διοίκηση σχετικά με τον επαναστατικό στόλο. Σε απάντηση της πρόσκλησης των προκρίτων της Ύδρας, στις 26 Ιανουαρίου, προς την κοινότητα Ψαρών να αποστείλει δύο πληρεξουσίους της στην Ύδρα για τη διεξαγωγή συνέλευσης των αντιπροσώπων των νησιών, η Βουλή των Ψαρών στις 6 Φεβρουαρίου 1823 αρνήθηκε να αποστείλει άλλους πληρεξουσίους και εξουσιοδότησε τους Κ. Ζαννή και Ιω. Μαμούνη να αντιπροσωπεύσουν τα Ψαρά, διευρύνοντας την αρχική εντολή που τους είχε δοθεί.

Στις 29 Μαρτίου 1823 συγκλήθηκε η Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις έξι πληρεξουσίων προερχόμενων από τα Ψαρά, των Χατζή-Ανδρέα Αργύρη, Κωνσταντή Ζαννή, Γεωργίου Καλαφάτη, Νικολάου Λουμάκη, Ιωάννη Μαμούνη και Αναγνώστη Μοναρχίδη. Για την ανάδειξη τους δεν φαίνεται να διεξήχθη νέα εκλογή: κατά πάσα πιθανότητα, οι Γ. Καλαφάτης και Ν. Λουμάκης συμμετείχαν στην εθνοσυνέλευση με την ιδιότητα των εκλεγέντων παραστατών στο Β΄ Βουλευτικό, οι Κ. Ζαννής και Ιω. Μαμούνης δυνάμει του προγενέστερου διορισμού τους από τη Βουλή των Ψαρών ως αντιπροσώπων του νησιού και οι Χατζή-Ανδρέας Αργύρης και Α. Μοναρχίδης ως μέλη του Α΄ Βουλευτικού, του οποίου η θητεία είχε λήξει.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Στη συνεδρίαση του σώματος της 27ης Μαΐου 1823 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας το παραστατικό έγγραφο εκλογής που όριζε τους Γεώργιο Καλαφάτη και Νικόλαο Λουμάκη ως παραστάτες του νησιού. Μετά την ανάγνωση του εγγράφου, το σώμα επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και τους έκανε αμέσως δεκτούς ως νόμιμους παραστάτες Ψαρών.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 48.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 9, Πειραιάς, Τύποις Εφημερίδος «Σφαίρας», 1927, σ. 49-50.

Βασ. Βλ. Σφυρόερας (επιμ.), Αρχείον Ψαρών, 1821-1827, τ. 1, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 1974, σ. 183-184.

Πληρεξούσιοι

Μαμούνης Ιωάννης

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ψαρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)