Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πατρατζικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Πατρατζικίου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Γεώργιου Αινιάνα και του Δημάκη Ιερομνήμονα.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού (26 Απριλίου 1823) η εκλογή της επαρχίας επικυρώθηκε ως νόμιμη από την ολομέλεια και ο Γεώργιος Αινιάν συμμετείχε ως παραστάτης από την έναρξη των εργασιών του σώματος. Ωστόσο για την επαρχία Πατρατζικίου πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εκλογή στις 26 Μαΐου 1823, στην οποία αναδείχθηκε παραστάτης ο Δημάκης Ιερομνήμονας. Το παραστατικό έγγραφο εκλογής παρουσιάστηκε τη 1 Ιουνίου στο σώμα, το οποίο επικύρωσε την εκλογή ως νόμιμη και ο Δημάκης Ιερομνήμονας έγινε δεκτός στις εργασίες.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 2, 53.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 56, 63, 77, 79.

Πληρεξούσιοι

Παραστάτες

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Πατρατζικίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)