Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Νεοκάστρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Νεοκάστρου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των επισκόπου Μεθώνης Γρηγορίου, Ιωάννη Λεβάχου, Ιωάννη Οικονομίδη και Αναγνώστη Τατόπουλου στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Η εκλογή του παραστάτη της επαρχίας υπήρξε αμφισβητούμενη, καθώς τη θέση διεκδίκησε, εκτός από τον πληρεξούσιο στην εθνοσυνέλευση επίσκοπο Μεθώνης Γρηγόριο, και άλλος υποψήφιος, η ταυτότητα του οποίου δεν μας είναι γνωστή. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος, στις 26 Απριλίου 1823, η εκλογή παραπέμφθηκε από την ολομέλεια προς εξέταση, μαζί με άλλες διαφιλονικούμενες εκλογές, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Την 1η Μαΐου η επιτροπή έκρινε ότι τα παραστατικά έγγραφα που είχε παρουσιάσει ο Γρηγόριος ήταν νόμιμα και τακτικά, επικύρωσε την εκλογή του και τον έκανε δεκτό στο Βουλευτικό ως νόμιμο παραστάτη.

Ο Γρηγόριος δεν εξάντλησε τη βουλευτική του θητεία, καθόσον στις 24 Νοεμβρίου 1823 καθαιρέθηκε από το σώμα εξαιτίας της παραμονής του στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη μερίδα του Βουλευτικού. Μολονότι την ίδια μέρα το Βουλευτικό κάλεσε τον έπαρχο, τους επιστάτες και τους δημογέροντες της επαρχίας να προχωρήσουν στην εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, φαίνεται πως δεν εξελέγη άλλος παραστάτης, με αποτέλεσμα η επαρχία Νεοκάστρου να μείνει δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση μέχρι το τέλος της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 6, 200, 204, 648-649, 656.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 94.

Πληρεξούσιοι

Λεβάχος Ιωάννης
Οικονομίδης Ιωάννης
Τατόπουλος Αναγνώστης

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Νεοκάστρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)