Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μαλανδρίνου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Μαλανδρίνου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή στις εργασίες του σώματος του Χαράλαμπου Πολίτη Παπαγεωργίου ως πληρεξούσιου της επαρχίας.

Το Β΄ Βουλευτικό στην πρώτη συνεδρίασή του (26 Απριλίου 1823) επικύρωσε τη συμμετοχή του Χαράλαμπου Πολίτη Παπαγεωργίου ως παραστάτη της επαρχίας Μαλανδρίνου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 128, 471, 593.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 32.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Μαλανδρίνου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)