Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κέας, Θερμιών και Σερίφου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στα νησιά που κατόπιν αποτέλεσαν την επαρχία Κέας, Θερμιών και Σερίφου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Ιωάννη Πάγκαλου και Αθανάσιου Χωματιανού (οικονόμου) από την Κέα, του Ιωάννη Παπαδόπουλου από τη Σέριφο και του Μόσχου Φιλιππαίου από τα Θερμιά (σημ. Κύθνος).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, το οποίο αποφάσισε, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του επαρχιακού χάρτη της επικράτειας, τη δημιουργία επαρχίας αποτελούμενης από τα νησιά Κέα, Θερμιά και Σέριφο. Μετά τη συγκρότησή της ως ενιαίας διοικητικής περιφέρειας, ο πρώην πληρεξούσιος Κέας Ιωάννης Πάγκαλος υπέβαλε στις 5 Μαΐου 1823 αναφορά στο Βουλευτικό Σώμα, με την οποία εξιστόρησε ότι τον προηγούμενο χειμώνα εξαιτίας της πανώλης η επαρχία Τήνου (στην οποία τότε υπαγόταν η ιδιαίτερη πατρίδα του) δεν είχε εκλέξει παραστάτη στο Β΄ Βουλευτικό, αλλά είχε συμφωνηθεί αυτός να επιλεγεί κατόπιν από τους πληρεξουσίους στην εθνοσυνέλευση. Επειδή όμως η κεντρική διοίκηση κατόπιν χώρισε τις επαρχίες με διαφορετικό τρόπο και η Κέα είχε αναγνωριστεί ως πρωτεύουσα επαρχίας, με το δικαίωμα να έχει δική της βουλευτική αντιπροσώπευση, ο ίδιος ζητούσε να γίνει δεκτός ως προσωρινός παραστάτης, μέχρι τη διεξαγωγή της οριστικής εκλογής. Μετά την ανάγνωση ωστόσο της αναφοράς του ενώπιον της ολομέλειας, το αίτημά του απορρίφθηκε από το σώμα, με το αιτιολογικό ότι δίχως παραστατικό έγγραφο εκλογής ήταν αδύνατο να γίνει δεκτός.

Η επαρχία εξέλεξε τον παραστάτη της για το Β΄ Βουλευτικό με καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε στις επαρχίες των οποίων ο έπαρχος και οι επιστάτες κλήθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 1823 από το σώμα να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή του παραστάτη. Η εκλογή φαίνεται, με βάση το παραστατικό έγγραφο που κατατέθηκε στο Βουλευτικό, να διεξήχθη τελικά στις 24 Νοεμβρίου 1823 στην Κέα, σε επαρχιακή συνέλευση στην οποία συμμετείχαν συνολικά 39 εκλέκτορες (14 από την Κέα, 15 από τα Θέρμια και 10 από τη Σέριφο), και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Πάγκαλου στη θέση του παραστάτη. Η εκλογή καταγράφεται ως ομόφωνη, ενώ το παραστατικό έγγραφο της εκλογής επικυρώθηκε και από τον έπαρχο Κέας, Θερμιών και Σερίφου Μ. Μιχάλογλου. Εντούτοις, η αναγραφόμενη ημερομηνία πρέπει να είναι λανθασμένη, καθόσον στις 4 Σεπτεμβρίου 1823 ο έπαρχος ενημέρωσε την κεντρική διοίκηση σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογής και το αποτέλεσμά της.

Στις 9 Οκτωβρίου 1823 τα σχετικά με την εκλογή έγγραφα αναγνώστηκαν ενώπιον της ολομέλειας του Βουλευτικού και το σώμα επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε δεκτό τον Ιωάννη Πάγκαλο ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Κέας, Θερμιών και Σερίφου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, αρ. 14.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 15, 143, 175, 555.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 103.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 12, Αθήνα 1979, σ. 163.

Πληρεξούσιοι

Φιλιππαίος Μόσχος
Χωματιανός Αθανάσιος, οικονόμος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Κέας, Θερμιών και Σερίφου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)