Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αγράφων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Αγράφων δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Eθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή στις εργασίες του σώματος των Αναγνώστη Ζωρογιανόπουλου και Κωνσταντίνου Ζώτου ως πληρεξουσίων της επαρχίας.

Το Β΄ Βουλευτικό στην πρώτη συνεδρίασή του (26 Απριλίου 1823) επικύρωσε τη συμμετοχή του Αναγνώστη Ζωρογιανόπουλου ως παραστάτη της επαρχίας Αγράφων. Ο Αναγν. Ζωρογιαννόπουλος, ωστόσο, απουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρά τις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις του Βουλευτικού δεν επανήλθε. Την 1η Απριλίου 1824 υποβλήθηκε στο Βουλευτικό νέο έγγραφο εκλογής της επαρχίας Αγράφων, σύμφωνα με το οποίο εκλέγονταν παραστάτες ο Ιωάννης Παππάς και ο Αναγνώστης Διδασκάλου. Το Βουλευτικό επικύρωσε τη νομιμότητα της νέας εκλογής, εξαιτίας της μακράς απουσίας του Αναγν. Ζωρογιαννόπουλου, και την ίδια ημέρα ο Αναγν. Διδασκάλου έλαβε άδεια εισόδου στις συνεδριάσεις του σώματος, ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε η απαγόρευση εισόδου στον Αναγν. Ζωρογιαννόπουλο σε περίπτωση επιστροφής του.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 8, 10, 15, 57, 62, 90, 115, 259, 415, 594.

Πληρεξούσιοι

Παραστάτες

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Αγράφων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)