Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ζητουνίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ζητουνίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η τοπική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 1824 και ανέδειξε τον Αθανασούλα Αναγνώστου ως παραστάτη της επαρχίας για το Γ΄ Βουλευτικό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής της εκλογής, ωστόσο την επόμενη ημέρα συντάχθηκε αναφορά των κατοίκων της επαρχίας προς το Βουλευτικό συνοδευτική προς το παραστατικό έγγραφο, η οποία υπεγράφη στα Σάλωνα (Άμφισσα). Είναι, συνεπώς, πιθανό και η εκλογική διαδικασία να πραγματοποιήθηκε εκτός της επαρχίας, σε κάποια γειτονική, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων που βρίσκονταν συγχρόνως σε εξέλιξη. Επιπλέον, όπως συνάγεται και από το περιεχόμενο της αναφοράς των κατοίκων, πέρα από τη γνωστοποίηση της εκλογής του Αθ. Αναγνώστου για την επόμενη βουλευτική περίοδο αιτιολογείται η μακρά απουσία του από τις εργασίες του σώματος καθώς απαιτούνταν η παραμονή του στην επαρχία για την αντιμετώπιση των εχθρικών στρατευμάτων. Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, έγγρ. 42.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 313, 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 152.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 26.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Ζητουνίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)