Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βλοχού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Βλοχού αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των είκοσι εννέα εκλεκτόρων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 1824 και ανέδειξε παραστάτη τον Στάμο Στάικο. Ωστόσο, στις 26 Σεπτεμβρίου δημογέροντες και κάτοικοι της επαρχίας κατήγγειλαν με αναφορά τους στο Βουλευτικό την εκλογή του Στ. Στάικου ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού. Την αναφορά τους προσυπέγραφε στις 29 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και στις 11 Οκτωβρίου με απόφασή του διατάχθηκε η εκ νέου διεξαγωγή της διαδικασίας στην επαρχία σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Στις 27 Οκτωβρίου υποβλήθηκε νέα αναφορά κατοίκων της επαρχίας στο σώμα για τη νομιμότητα της εκλογής. Το παραστατικό έγγραφο του Στ. Στάικου κατατέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1824 στο Βουλευτικό και παραπέμφθηκε προς εξέταση στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων του σώματος, η οποία επικύρωσε την εκλογή και ο Στάμος Στάικος έγινε δεκτός στις 18 Δεκεμβρίου 1824 ως παραστάτης Βλοχού.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 31, 50, 59, 70

Μαρία Δημητριάδου (επιμ.), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 19-22, 27

Ελληνικά Χρονικά, φ. 84 (1824)

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Βλοχού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/xx/xxxx)