Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Τριπολιτσάς

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Τριπολιτσάς αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 1824 στην Τριπολιτσά, πρωτεύουσα της επαρχίας, και εξέλεξε ως παραστάτη τον Ευγένιο Σταυρόπουλο. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής που κατατέθηκε στο σώμα έφερε τις υπογραφές προκρίτων, πληρεξουσίων και οπλαρχηγών. Στις 25 Απριλίου οι δημογέροντες της Τριπολιτσάς ενημέρωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογής, σημειώνοντας ότι η επιλογή του Σταυρόπουλου υπήρξε ομόφωνη.

Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής αναγνώστηκε στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της 29ης Απριλίου 1825 ενώπιον της ολομέλειας, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτό τον Ευγένιο Σταυρόπουλο ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας, αλλά δίχως δικαίωμα ψήφου μέχρι την έναρξη της Γ΄ Περιόδου. Για το λόγο αυτόν, και επειδή η επαρχία είχε μείνει από πολλούς μήνες δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση εξαιτίας της καθαίρεσης του παραστάτη Βασιλείου Χρηστακόπουλου, διενεργήθηκε λίγες ημέρες αργότερα και νέα εκλογή, που ανέδειξε τον Σταυρόπουλο εκ νέου ως παραστάτη της επαρχίας Τριπολιτσάς, αυτήν τη φορά για το υπόλοιπο της θητείας του Β΄ Βουλευτικού.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 200.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 282, 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 109-110.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Τριπολιτσάς», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)