Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Τήνου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Τήνου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 1824 στο νησί και ανέδειξε ως παραστάτη τον Ιωάννη Παξιμάδη. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, ο έπαρχος Τήνου Δρόσος Μανσόλας επιβεβαίωσε με έγγραφό του τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Παξιμάδης συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Τήνου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 5.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 111-112.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Τήνου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)