Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Σάμου αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Ήδη από τις 10 Μαΐου 1824 οι πρόκριτοι του νησιού ενημέρωσαν το σώμα ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες να εκλέξουν και να στείλουν παραστάτες και ζήτησαν, μέχρι να διεξαχθεί η τακτική εκλογή των αντιπροσώπων τους για το Γ΄ Βουλευτικό, να επιτραπεί στον απερχόμενο παραστάτη στο Β΄ Βουλευτικό Χριστόδουλο Καψάλη να συνεχίσει να αντιπροσωπεύει το νησί τους προσωρινά. Το αίτημά τους συζητήθηκε στην ολομέλεια του Βουλευτικού Σώματος πέντε μήνες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 1824, αλλά, παρά το γεγονός ότι παρόμοια διευθέτηση είχε εγκριθεί για άλλες επαρχίες, στην περίπτωση αυτή διατυπώθηκαν αντιρρήσεις και το ζήτημα παρέμεινε σε εκκρεμότητα. Ως εκ τούτου, η επαρχία Σάμου έμεινε από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) δίχως αντιπροσώπευση στο σώμα.

Τελικά η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1824 από συνέλευση προκρίτων του νησιού, οι οποίοι ανέδειξαν παραστάτες τους Χριστόδουλο Ματακίδη και Ευαγγελινό Παπαϊωάννου. Τα παραστατικά έγγραφα της εκλογής παρουσιάστηκαν στο Βουλευτικό και αναγνώστηκαν στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 1824 ενώπιον της ολομέλειας, η οποία τα παρέπεμψε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Τελικά την επόμενη (29 Νοεμβρίου) η εκλογή επικυρώθηκε και οι Χ. Ματακίδης και Ευ. Παπαϊωάννου έγιναν δεκτοί ως νόμιμοι παραστάτες Σάμου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 419.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 57, 59, 119.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 96.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Σάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)