Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ψαρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στα Ψαρά αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Παραστάτες του νησιού εξελέγησαν οι Νικόλαος Βελισσάριος και Ιωάννης Μαρκής Μηλαΐτης. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία της εκλογής τους. Πάντως, στις 8 Μαΐου 1824 η Βουλή των Ψαρών ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, ενώ σε έγγραφο των προκρίτων του νησιού που εστάλη την ίδια ημέρα στους εκλεγέντες σημειώνεται ότι η εκλογή τους είχε γίνει από γενική συνέλευση σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Λίγες ημέρες μετά, στις 19 Μαΐου, αναγνώστηκε σε συνεδρίαση του Βουλευτικού επιστολή των προκρίτων σχετικά με την ταυτότητα των εκλεγέντων.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ωστόσο, από τους δύο παραστάτες, στο Ναύπλιο παρουσιάστηκε αρχικά μόνο ο Ν. Βελισσάριος. Η αργοπορία στην άφιξη του Ι. Μ. Μηλαΐτη πιθανόν οφειλόταν στην κατάληψη και πυρπόληση των Ψαρών από τον οθωμανικό στόλο τον Ιούνιο του 1824. Εξαιτίας της καθυστέρησης στην εμφάνισή του, το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτιμώντας ότι δεν είχε εκλεγεί δεύτερος παραστάτης, διέταξε στις 25 Αυγούστου 1824 την επιτροπή που είχαν σχηματίσει οι διασωθέντες Ψαριανοί να ενεργήσει προκειμένου να εκλεγεί και να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό και ο δεύτερος παραστάτης τους στο Γ΄ Βουλευτικό.

Ο Νικόλαος Βελισσάριος συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Στις 17 Οκτωβρίου η Επιτροπή των Ψαριανών ενημέρωσε το Βουλευτικό σχετικά με την αποστολή και του δεύτερου εκλεγέντος παραστάτη των Ψαρών, Ιωάννη Μαρκή Μηλαΐτη, ο οποίος παρουσιάστηκε προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις στις 4 Δεκεμβρίου 1824 και έγινε αμέσως δεκτός από την ολομέλεια ως νόμιμος αντιπρόσωπος.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 40, αρ. 44.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 206.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 297, 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4, 62.

Βασ. Βλ. Σφυρόερας (επιμ.), Αρχείον Ψαρών, 1821-1827, τ. 1, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 1974 σ. 383-384, 469.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Ψαρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)