Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πατρατζικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πατρατζικίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Πατρατζικίου δεν εντοπίστηκε παραστατικό έγγραφο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε πάντως άμεσα μετά τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης των εκλογών από τη Διοίκηση, καθώς στις 24 Απριλίου 1824 ο Μήτσος Κοντογιάννης, αρματολός της Υπάτης, στην ενημέρωσή του προς τον Ιερομνήμονα Δημάκη για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων με τις οθωμανικές δυνάμεις στην επαρχία, του ανακοίνωσε και την ανάδειξή του σε παραστάτη για την επόμενη περίοδο και του επισύναπτε με την επιστολή του το παραστατικό του έγγραφο.

Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Ιερομνήμονας Δημάκης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 93.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Πατρατζικίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)