Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση, εξαιτίας της παρουσίας του οθωμανικού στόλου στην περιοχή, με αποτέλεσμα η επαρχία να μην αντιπροσωπεύεται κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Τελικά, παραστάτης της επαρχίας αναδείχθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1824 ο Δημήτριος Θέμελης, τον οποίο επέλεξαν ομόφωνα 12 εκλέκτορες, προερχόμενοι αποκλειστικά από την Πάτμο, δίχως τη συμμετοχή των υπολοίπων τριών νησιών της επαρχίας (Λέρος, Κάλυμνος, Ικαρία). Με συνοδευτική αναφορά τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών με ίδια ημερομηνία οι πρόκριτοι της Πάτμου εξήγησαν ότι η καθυστέρηση στην εκλογή δεν ήταν αποτέλεσμα δικής τους αμέλειας ή ολιγωρίας, αλλά οφειλόταν αφενός στην υποταγή της Λέρου και της Καλύμνου στην οθωμανική εξουσία και αφετέρου στην ανησυχία που υπήρχε και στην Πάτμο λόγω της παρουσίας του εχθρικού στόλου στην περιοχή. Το έγγραφο καθιστούσε σαφές ότι ο Δ. Θέμελης είχε εκλεγεί ως ιδιαίτερος παραστάτης αποκλειστικά της Πάτμου και όχι του συνόλου της επαρχίας.

Εντούτοις, η είδηση για την πραγματοποίηση της εκλογής καθυστέρησε να φτάσει στο Ναύπλιο, με αποτέλεσμα το Εκτελεστικό Σώμα στις 27 Οκτωβρίου 1824, κατόπιν σχετικού προβουλεύματος του Βουλευτικού (24 Οκτωβρίου 1824), να διατάξει το Υπουργείο Εσωτερικών να καλέσει εγγράφως τους κατοίκους της επαρχίας Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας να εκλέξουν και να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό τον παραστάτη τους. Στις 3 Νοεμβρίου το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό, αναγνώστηκε στην ολομέλεια και παραπέμφθηκε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων προς έλεγχο. Τελικά, μετά την παρέλευση αρκετών ημερών, στις 19 Νοεμβρίου 1824 η επιτροπή ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής και την αποδοχή του Δημητρίου Θέμελη ως νόμιμου παραστάτη Πάτμου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 46, αρ. 32.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 47, αρ. 55 και 106.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 23, 31, 32, 51.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 8, Αθήνα 1974, σ. 22.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 93.

Τάσος Σακελλαρόπουλος – Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), 1821 Πριν και Μετά: Έλληνες και Ελλάδα, Επανάσταση και Κράτος, Κατάλογος έκθεσης (3 Μαρτίου – 7 Νοεμβρίου 2021), Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα & Alpha Bank, 2021, σ. 431.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου και Ικαρίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)