Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πάρου και Αντιπάρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πάρου και Αντιπάρου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Κατά την πρώτη φάση της εκλογικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν, εντός του Σεπτεμβρίου του 1824, οκτώ τοπικές συνελεύσεις για την ανάδειξη των εκλεκτόρων σε Παροικιά (11 Σεπτεμβρίου), Νάουσα, Μάρμαρα, Τζιπίδο (σημ. Μάρπησσα), Λεύκες, Δραγουλά (σημ. Πρόδρομος), Κώστο (όλες στις 21 Σεπτεμβρίου) και Αντίπαρο (24 Σεπτεμβρίου), όπως όριζε ο εκλογικός νόμος. Με βάση τις εξουσιοδοτήσεις των τοπικών συνελεύσεων, εξελέγησαν συνολικά 13 εκλέκτορες με δικαίωμα ψήφου στην επαρχιακή συνέλευση (δώδεκα από την Πάρο και ένας από την Αντίπαρο).

Κατόπιν, οι εκλέκτορες ανέδειξαν, σε συνέλευση που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 1824 στην Παροικιά, πρωτεύουσα της επαρχίας, ως παραστάτη τον Παναγιώτη Δημητρακόπουλο. Μολονότι δεν έχει εντοπιστεί το παραστατικό έγγραφο της εκλογής, γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επαρχιακή συνέλευση από μια αναφορά του επάρχου Πάρου και Αντιπάρου Γρηγορίου Σάλλα προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη διεξαγωγή της. Δεν είναι γνωστό αν τελικά παρευρέθηκαν και ψήφισαν όλοι οι εκλέκτορες, πάντως η προτίμηση στο πρόσωπο του Δημητρακόπουλου καταγράφεται ως ομόφωνη.

Αν και ο έπαρχος είχε προαναγγείλει την αναχώρηση του νέου παραστάτη για το Ναύπλιο ως επικείμενη, ο Δημητρακόπουλος παρουσιάστηκε για να αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα με πολύμηνη καθυστέρηση. Η επαρχία μάλιστα δεν αντιπροσωπεύθηκε κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Μόλις στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της 28ης Φεβρουαρίου 1825 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας το παραστατικό έγγραφο της εκλογής και ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος έγινε δεκτός από το σώμα ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Πάρου και Αντιπάρου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 44, αρ. 54.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 144-145.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 85-91.

Παν. Δ. Δημητρακόπουλος, Ο Φιλικός Παναγιώτης Δημητρίου Δημητρακόπουλος και η Πάρος κατά την περίοδον της Επαναστάσεως του 1821, Αθήνα 1974, σ. 37-38.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Πάρου και Αντιπάρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)