Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Παλαιών Πατρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Παλαιών Πατρών αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 1824 στη Μονή Φιλοκάλη (Μονή Παναγίας Φιλοκαλιώτισας), στον Πέτα, επειδή η πρωτεύουσα της επαρχίας, η πόλη της Πάτρας, παρέμενε υπό οθωμανικό έλεγχο, και είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας του απερχόμενου παραστάτη Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής του που υποβλήθηκε στο σώμα έφερε συνολικά 113 υπογραφές οπλαρχηγών και κατοίκων της πόλης και των χωριών. Οι υπογράφοντες στο έγγραφο απολογούνταν προς την κεντρική διοίκηση για το γεγονός ότι η εκλογή «δεν έγινε με όλην την τάξιν», αλλά σημείωναν ότι αυτό οφειλόταν στο ότι τμήμα της επαρχίας κατεχόταν από εχθρικές δυνάμεις και ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της είχε διασκορπιστεί, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η ακριβής τήρηση του τυπικού που προέβλεπε ο εκλογικός νόμος.

Για άγνωστο λόγο το παραστατικό έγγραφο της εκλογής υποβλήθηκε στο Βουλευτικό με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η περιοχή ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή του παραστάτη τους. Εξαιτίας της καθυστέρησης, η περιοχή έμεινε δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Τελικά, μόλις στις 26 Ιανουαρίου 1825 το παραστατικό έγγραφο της εκλογής αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, η οποία επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε δεκτό τον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Παλαιών Πατρών.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 38, αρ. 95.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, αρ. 45.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 106.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 91-93.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Παλαιών Πατρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)