Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Νάξου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Νάξου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η επαρχία να μείνει δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Μολονότι σε αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου έτους ο έπαρχος Νάξου Αντώνης Ν. Μάρκου εξέφραζε, μεταξύ άλλων, την ελπίδα ότι εντός ολίγων ημερών η εκλογή θα ολοκληρωνόταν, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε για πολλούς μήνες ακόμα, για άγνωστους λόγους.

Λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης, το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε στις 15 Μαΐου 1825 το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει αυστηρή διαταγή για την επίσπευση της εκλογής. Σε εφαρμογή της απόφασης, το υπουργείο διέταξε την ίδια μέρα τον έπαρχο και τους κατοίκους του νησιού να προχωρήσουν όσο το δυνατό συντομότερα στην εκλογή βουλευτή με βάση τον περί εκλογής νόμο και τους παρότρυνε να προσπαθήσουν ώστε η εκλογή να γίνει, αν ήταν εφικτό, ομόφωνα.

Αυτή τη φορά οι διαταγές έφεραν αποτέλεσμα, γιατί στη συνεδρίαση του σώματος της 19ης Ιουνίου 1825 αναγνώστηκε παραστατικό έγγραφο εκλογής από τη Νάξο στο όνομα του Μιχαήλ Μαρκοπολίτη, συνοδευόμενο από έγγραφο του επαρχείου που επιβεβαίωνε τη νομιμότητα της εκλογής του. Για την ακριβή ημερομηνία και τη διεξαγωγή της εκλογής δεν διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και ο Μ. Μαρκοπολίτης έγινε δεκτός δίχως αντιρρήσεις από το σώμα ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Νάξου για το υπόλοιπο της Γ΄ Περιόδου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 47, αρ. 129.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 67, αρ. 71, 85 και 89.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 247, 272.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 8, Αθήνα 1974, σ. 235.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Νάξου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)