Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μοθώνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μοθώνης αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση, μόλις στις 17 Σεπτεμβρίου 1824· επειδή η πρωτεύουσα της επαρχίας, Μεθώνη, παρέμενε υπό οθωμανικό έλεγχο, η εκλογή έλαβε χώρα στο Νεόκαστρο, όπου βρισκόταν η έδρα της κοινής επαρχιακής διοίκησης των επαρχιών Νεοκάστρου και Μοθώνης. Η συνέλευση ανέδειξε ως παραστάτη τον Δημήτριο Γρίβα (ιερέα και σακελλάριο). Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής του που υποβλήθηκε στο σώμα είχε υπογραφτεί από τους επιστάτες και δημογέροντες της επαρχίας, που επείχαν θέση εκλεκτόρων.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1824 το παραστατικό έγγραφο παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό, το οποίο αμέσως επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτό τον Δημήτριο Γρίβα (ιερέα και σακελλάριο) ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Μοθώνης. Ο εκλεγείς συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 417.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 75.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Μοθώνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)