Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μονεμβασίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μονεμβασίας αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχία εξέλεξε τον αντιπρόσωπό της με καθυστέρηση και μάλιστα χρειάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών να διατάξει, στις 4 Σεπτεμβρίου 1824, τους δημογέροντες και τους υπόλοιπους κατοίκους της να διεξαχθεί άμεσα η εκλογή και να αποσταλεί ο νέος παραστάτης. Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή φαίνεται τελικά να πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1824 στη Μονεμβασία, πρωτεύουσα της επαρχίας, και είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας του απερχόμενου παραστάτη Ιωάννη Ευγενίδη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρακτικά του Βουλευτικού, το παραστατικό έγγραφο εκλογής στο όνομα του Ευγενίδη αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας στις 24 Σεπτεμβρίου 1824 και επικυρώθηκε αμέσως από το σώμα.

Σε κάθε περίπτωση, παρά το πρόβλημα με τις ημερομηνίες, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και ο Ευγενίδης συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 41, αρ. 105.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 414.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 76.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Μονεμβασίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)