Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μικρομάνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μικρομάνης αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 1824 στη Μικρομάνη, πρωτεύουσα της επαρχίας, και ανέδειξε παραστάτη τον Αντώνιο Καλογερόπουλο. Ενδεχομένως ο αριθμός των υπογραφόντων στο παραστατικό έγγραφο εκλογής που παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό θεωρήθηκε ανεπαρκής, γιατί στις 15 Ιουνίου 1824 συντάχθηκε και δεύτερο παραστατικό στο όνομα του Καλογερόπουλου.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Καλογερόπουλος συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Μικρομάνης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 73-74.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Μικρομάνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)