Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κρήτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην Κρήτη, η οποία είχε αντιπροσωπευθεί στο Β΄ Βουλευτικό από τρεις μόνο παραστάτες, αναλογούσαν τέσσερις παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Λόγω της κατάπνιξης της επανάστασης στο νησί, η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 1824 στο Ναύπλιο, όπου συγκεντρώθηκε για το σκοπό αυτό μεγάλος αριθμός κρητών προσφύγων από όλη την Πελοπόννησο. Η συνέλευση αποφάσισε την ανανέωση της θητείας των τριών απερχόμενων παραστατών Εμμανουήλ Αντωνιάδη, Δημητρίου Παρδαλάκη και Ζαχαρία Πρακτικίδη, ενώ στη θέση του τέταρτου παραστάτη, που είχε μείνει κενή σε όλη τη διάρκεια της Β΄ Περίοδου λόγω του θανάτου του εκλεγέντος παραστάτη, εξελέγη ο Μιχαήλ Χιονάκης.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 1824 το Βουλευτικό έκανε δεκτούς ως νόμιμους παραστάτες τους Εμμ. Αντωνιάδη, Δ. Παρδαλάκη και Ζ. Πρακτικίδη, με το σκεπτικό ότι ήταν «προεκλελεγμένοι και συνεδριάζοντες εις το βουλευτήριον», αλλά αρνήθηκε να πράξει το ίδιο για τον Μ. Χιονάκη. Μολονότι δεν αναφέρεται στα πρακτικά ο λόγος της απόρριψής του, είναι προφανές ότι ο αριθμός των τεσσάρων βουλευτών για την Κρήτη κρίθηκε σε εκείνη τη χρονική συγκυρία υπερβολικός και θεωρήθηκε προτιμότερο να δοθεί προτεραιότητα στους απερχόμενους παραστάτες. Οι τρεις παραστάτες των οποίων η εκλογή είχε επικυρωθεί συμμετείχαν στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 410.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 5.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 55-56.

Παραστάτες

Χιονάκης Μιχαήλ
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Κρήτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)