Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κραββάρων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κραβαρών αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η τοπική συνέλευση των εννέα εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 1824 στην έδρα της επαρχίας την Αβόρανη (σημ. Λιβαδάκι) και ανέδειξε παραστάτη τον Γεωργάκη Λογοθέτη Καναβό. Στις 29 Ιουλίου 1824 η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια του σώματος την επικύρωση του αποτελέσματος. Ο Γ. Καναβός συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 54-55.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, « Γ΄ Βουλευτικό – Κραββάρων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)